[Artikulua] Bildarratzen akastun jostailua / [Artículo] El defectuoso juguete de Bildarratz

Aspalditik daramagu Ordiziako Eskola Publikoko kideok, baita Euskal Herriko hamaika txokotako eskolek ere, pairatzen ditugun desorekak bideratzen lagunduko diguten neurri eta tresnak eskatzen. Olentzeroren oparia bailitzan iritsi zitzaigun, paper dotorez bildua, zaurgarritasun indizea eta ikastetxeen arteko desoreka bideratzeko tresna. Papera kentzen hasi orduko, ordea, konturatu ginen jostailuak akats larriak zituela.

Nola liteke ikasle edota familien zaurgarritasun maila neurtzeko familia bakoitzari galdetzea Netflix duten ala ez, etxean zenbat bainugela dituzten, familia kideen smartphone, tablet edo e-book kopurua, internet sarbiderik duten ala ez… eta ez hartzea kontuan objektiboagoak diren familien zerga aitorpen, jabetza, jatorri, euskara ezagutza edo zerbitzu sozialen edota laguntza sozialeko zerbitzuen erabilera? Galdetegiak subjektibotasunerako tarte handia uzten du. Eta hori horrela, eskola plaza jokoan egon daitekeela jakitun, familiek komenigarrienak zaizkien erantzunak eman ditzakete.

Ordizian migrazio tasa orokorra %19koa da. 5 urtetik beherako haurren familien %37ak jatorria atzerrian dute, baina adin tarte horretan Eskola Publikoan matrikulaturik daudenen proportzioa %56koa da. Proportzio hau are handiagoa da zaurgarritasun neurriak hartzen diren 2 urteko geletan. Ordizian eskolatuak dauden ikasleen guraso edo tutoreen %38 ez dira euskaraz moldatzeko gai, eskolan publikoan matrikulaturiko ikasleen guraso eta tutoreen artean, aldiz, proportzio hau %59koa da. Eta egoera sozioekonomiko zaila duten eta Gizarte Zerbitzuen esku-hartzea edo laguntza jasotzen duten Ordiziako familietako ikasle ia guztiak Eskola Publikoan ikasten dute.

Ordiziako eskolen artean, jatorriaren baitako desoreka ehuneko 31,5 puntukoa da. 25,5 puntu hazi da azken 8 ikasturtean. Eskola bakoitzeko familien euskara ezagutzan ehuneko 48 puntuko desoreka dago. Eta, esan bezala, behar sozialak dituzten ikasle eta familia ia guztiak Eskola Publikoan daude.

Hau honela, zur eta lur gelditu ginen ikustean Hezkuntza Sailak Ordiziarako hasieran ezarritako zaurgarritasun indizea %15,96koa izatea eta Eskola Publikoarentzat %29,91koa zela. Matrikulazio prozesuaren ondoren zuzendu bazuen ere (Ordiziarako %34 eta Eskola Publikoarentzat %51), aurrez adierazitako zaurgarritasun adierazleetatik baxuenaren nabarmen azpitik ezarri dute behin betiko indizea, hartu beharreko neurrietan ondorio zuzenak eraginez.

Erabat eztabaidagarriak diren irizpide eta errealitatearekin bat ez datozen datu hauek hartu ditu Jaurlaritzak ustezko orekatze neurriak aplikatzeko. Baina neurrien aplikazioan ere, jostailuak akats larriak ditu. Akatsak edo, hain zuzen ere, zaurgarritasun handiena duten ikastetxe eta, kasurik gehienetan, ikastetxe publikoak kaltetzen dituen joera. Hori gertatu da, besteak beste Ordiziako Eskola Publikoan.

Ordizian Eskola Publikoak Haur Hezkuntzako 2. mailarako 47 matrikulazio eskaera jaso zituen, Jakintza Ikastolak aldiz 45. Behin betiko matrikulazioa honela gauzatuko balitz ere, Eskola Publikoak bost ikaspostu libre izango zituzkeen. Hezkuntza Sailak, ordea, guztiz subjektiboa eta eztabaidagarria den “Zaurgarritasun Indizean” oinarrituta eta ikasturte honetan bi ikastetxeen arteko desoreka gehienez %10 murrizteko muga aintzakotzat hartuta, matrikulazio eskaera Eskola Publikoan egin zuten hiru ikasle ikastolara bideratu ditu. Aldiz, ikasle bat bideratu du ikastolatik Eskola Publikora. Azken emaitza: Matrikulazio hobea eta plazak libreak dituen Eskola Publikoa 45 ikaslerekin utzi du eta Jakintza Ikastola 47rekin.

Hau da, zaurgarritasuna orekatzeko aitzakiarekin, Bildarratzen Sailak, matrikulazioa irauli du Eskola Publikoa bi matrikula gutxiagorekin utziz Jakintza Ikastolaren mesedetan. Mugimendu guztiz harrigarri eta salagarria. Izan ere, desoreken murriztean oso antzeko eragina izango zukeen bi ikastetxeen matrikulazioa mantendu eta “zaurgarri” izendaturiko bi edo hiru ikasle Eskola Publikotik Jakintza Ikastolara bideratu izan balitu eta “ez zaurgarri moduan” izendaturiko kopuru bera Jakintza Ikastolatik Eskola Publikora. Honek, desoreka modu oso antzekoan murriztuko luke, hasierako matrikulazio eskaerak bere horretan mantenduko lituzke, zaurgarritasun handiena duen ikastetxearen egoera hobetuko luke eta Eskola Publikoa hobetsi edo behintzat ez luke kaltetuko.

Zergatik hartu du Hezkuntza Sailak zaurgarritasun maila handiena duen ikastetxea kaltetzen duen erabakia? Zergatik ez du babestu eta lehenetsi Eskola Publikoa?

Hauek Ordiziako datuak eta erabakiak dira, baina erabilitako irizpideak ikusita, ziurrenik gauza bera gertatu da zaurgarritasun maila altua duten EAEko gainerako ikastetxe publikoetan.

Hezkuntza Saila eskola segregazioa ukatzetik onartzera pasa da. Ez da gutxi. Orain, ordea, modu eraginkorrean, segregazioa gehien pairatzen duten ikastetxeak kaltetu gabe eta Eskola Publikoa babestuz eta lehenetsiz egitea falta zaio. Gainera, Ordizia edo antzeko desoreka handiak dituzten guneetan pauso esanguratsuak emateko plan bereziak ezinbestekoak dira.

Bildarratz jauna, zure jostailuaren akats larriak ikusita, paper dotorean berriro ere bildu eta bueltan bidaltzen dizugu. Lehenbailehen jostailuaren akatsak zuzendu eta berri bat bidaltzea eskatzen dizugu. Gabonak gertu ditugu eta matrikulazio prozesu berria ate joka, ezin dugu denbora gehiago galdu. Olentzeroren bitartez bidali nahi baduzu, bikain, baina arren, ez dugu ikatz gehiago merezi.

Ordiziako Euskal Eskola Publikoko komunitatea


[Versión en castellano]

La Escuela Pública de Ordizia, al igual que muchas otras de Euskal Herria, llevamos tiempo pidiendo medidas y herramientas que nos ayuden a enderezar los desequilibrios que sufrimos. En esas nos llegó el índice de vulnerabilidad y el instrumento ideado para encauzar estos desequilibrios. Lo recibimos como si se tratara de un regalo de Olentzero, envuelto en elegante papel. Pero una vez desenvuelto, nos dimos cuenta de que el juguete era defectuoso.

¿Cómo es posible que para medir el grado de vulnerabilidad del alumnado y/o las familias se pregunte si en casa tienen Netflix, de cuántos baños disponen, el número de smartphones, tablets o e-books, si tienen acceso a internet… y no tener en cuenta variables más objetivas, como la declaración de renta, las propiedades de cada familia, su origen, el conocimiento del euskera o el uso de servicios sociales o la ayuda social que reciben? El cuestionario deja demasiado margen para la subjetividad. Y así, conscientes de que su plaza escolar puede estar en juego, las familias pueden dar las respuestas que más les convengan.

En Ordizia la tasa general de migración es del 19%. Sin embargo el 35% de la población menor de 5 años tiene familias cuyo origen está en el extranjero. Entre el alumnado matriculado en la Escuela Pública esta proporción es del 56%. Porcentaje que se ve incrementado, aún más, en las aulas de 2 años, curso en el se aplican las medidas que pretenden abordar los desequilibrios. El 38% de los miembros de las familias del alumnado escolarizado en Ordizia no se desenvuelve bien en euskera. Porcentaje que alcanza el 59% en la escuela pública. Y la práctica totalidad de las familias que en Ordizia sufren dificultades socioeconómicas o tienen la intervención o reciben apoyo de los Servicios Sociales tienen matriculados a sus hijos o hijas en la Escuela Pública.

El desequilibrio entre las escuelas de Ordizia según el origen de las familias es de 31,5 puntos porcentuales. Y ha crecido 25,5 puntos en los últimos 8 cursos. En el conocimiento del euskera de las familias el desequilibrio es de 48 puntos porcentuales. Y, como hemos dicho, la práctica totalidad de las familias que en Ordizia tienen dificultades socioeconómicas están en la Escuela Pública.

Partiendo de estos datos, nos produjo total sorpresa que el índice de vulnerabilidad inicial establecido por el Departamento de Educación para Ordizia fuera del 15,96% y para la Escuela Pública del 27,91%. Si bien se corrigió tras el proceso de matriculación (34% para Ordizia y 51% para la Escuela Pública), el índice definitivo se sitúa claramente por debajo del más bajo de los indicadores de vulnerabilidad anteriormente señalados. Índice del Departamento que repercute directamente en las medidas que el Gobierno Vasco ha adoptado.

Estos criterios y datos que poco tienen que ver con nuestra realidad han sido los que ha utilizado el ejecutivo para aplicar las supuestas medidas correctoras. Pero el juguete del gobierno tiene graves errores también en la aplicación de las medidas. La herramienta aplicada tiene tendencia a afectar negativamente precisamente a los centros con mayor índice de vulnerabilidad y públicos, en la mayoría de los casos. Eso es lo que ha ocurrido, precisamente, en la Escuela Pública de Ordizia.

En Ordizia la Escuela Pública recibió 47 solicitudes de matriculación para 2º de Educación Infantil, mientras que Jakintza Ikastola recibió 45. A pesar de que la matriculación definitiva se materializara así, la Escuela Pública contaría con siete plazas libres. Sin embargo, el Departamento de Educación, basándose en su totalmente subjetivo y discutible “Índice de Vulnerabilidad” y teniendo en cuenta el límite del 10% en la reducción del desequilibrio entre ambos centros durante el presente curso, ha derivado la matricula de tres alumnos y alumnas que solicitaron plaza en la Escuela Pública a la ikastola. Y solamente ha derivado a una persona de la ikastola a la Escuela Pública. El resultado final es que ha dejado a la Escuela Pública, que inicialmente contaba con mejor solicitud de matricula y disponía de plazas libres, con 45 alumnos y alumnas y la Ikastola Jakintza con 47.

Es decir, con la excusa de equilibrar los índices de vulnerabilidad, el Departamento de Bildarratz ha dado un vuelco a la matriculación quitando dos matriculas a la Escuela Pública en beneficio de la ikastola. Un movimiento absolutamente sorprendente y denunciable. De hecho, la reducción de los desequilibrios tendría un efecto muy similar si se mantuviese la matriculación de ambos centros y hubiera derivado de la Escuela Pública a la Ikastola Jakintza dos o tres alumnos designados “vulnerables” y el mismo número de “no vulnerables” de la Ikastola Jakintza a la Escuela Pública. Esto reduciría el desequilibrio de forma muy similar, mantendría las solicitudes iniciales de matriculación, mejoraría la situación del centro más vulnerable y priorizaría o al menos no perjudicaría la Escuela Pública.

¿Por qué el Departamento de Educación ha tomado la decisión que perjudica al centro con mayor vulnerabilidad? ¿Por qué no ha protegido y priorizado la Escuela Pública?

Éstos son datos y decisiones que se han aplicado en Ordizia, pero a la vista de los criterios utilizados, probablemente haya ocurrido lo mismo en el resto de centros públicos de la CAPV con un alto grado de vulnerabilidad.

El Departamento de Educación ha pasado de negar la segregación escolar a asumirla. No es poco. Ahora le falta reducirla de manera efectiva, sin perjudicar a los centros que más la sufren y protegiendo y priorizando la Escuela Pública. Es más, para Ordizia y lugares que sufran desequilibrios parecidos, son imprescindibles planes especiales que posibiliten reducir la segregación de manera significativa.

Señor Bildarratz, viendo los graves defectos de su juguete, se lo devolvemos envuelto en su elegante papel. Le pedimos que lo arregle y nos lo envíe de vuelta cuanto antes. La Navidad está a la vuelta de la esquina y un nuevo proceso de matriculación en ciernes. No podemos perder más tiempo. Si decide mandárnoslo a través de Olentzero, será bienvenido; pero no nos envíe más carbón, por favor, no nos lo merecemos.

Comunidad de la Escuela Pública Vasca de Ordizia