Artikulua: Konponbiderik gabeko desoreka? / Artículo de opinión: ¿Desequilios sin solución?

Ordizian orekara eramango gaituen interbentzio plan berezi bat behar dugu; urteroko matrikulazio lehia eta arriskutik atera, egonkortasuna eman eta herriko ikasleak modu orekatuan banatzeko aukera emango digun plana.

Askotan salatu dugu Ordizian eskolen artean pairatzen dugun desoreka (gehiegitan). Beste hainbatetan eskatu diogu Eusko Jaurlaritzari neurri zehatzak har ditzala egoera bideratzeko. Baina Hezkuntza Saileko arduradunek tematuak dirudite Ordiziako desoreka betikotzen.

Ordiziako herritarren bostetik batek jatorria atzerrian du. Edonola ere, familia hauetako haurren proportzioa nabarmen handiagoa da. Haurrik txikienen artean, bostetik biren familiek atzerrian dute jatorria. Eta nekatzeraino azaldu dugun bezala, gehienek Eskola Publikoan ikasten dute; jatorria atzerrian duten familietako lau haurretatik hiruk, alegia. Jatorria Euskal Herrian duten familietako hiru haurretatik bat besterik ez dago, ordea, Eskola Publikoan.

Desoreka are handiagoa da familien euskara ezagutzari dagokionez; euskara ezer ez edo gutxi dakiten lau familiatatik hiru eskola publikoan daude.

Era berean, egoera sozioekonomiko zaila pairatzen duten ia familia guztietako haurrak Eskola Publikoan daude.

Edonork ondoriozta dezake desoreka honek elkarbizitzan, berdintasunean, justizia sozialean, herriko inklusioan edota euskalduntzean duen eragina eta sortzen dituen tentsio, arazo eta zailtasunak.

Urtez urte handitzen doazen zenbaki eta proportzioak dira hauek. Azken zortzi urtean bost aldiz handitu da desoreka.

Eusko Jaurlaritzari behin eta berriro eskatu dizkiogu egoera bideratu eta orekatzeko neurriak, baina errealitateak okerrera egin du.

Ustez desorekei aurre egiteko Hezkuntza Sailak sortu duen «zaurgarritasun indizeak» apenas aldatu duen egoera Ordizian. Azken bi urtean indize hori Eskola Publikoari ikasleak kentzeko besterik ez da erabili, nahiz eta Eskola Publikoan eskola-plazak libre izan. Eta desorekan apenas izan duen eraginik.

Aurrez adierazitako migrazio eta euskalduntze datuak dituen herrian, Jaurlaritzak aurten ezarri duen «zaurgarritasun indizea» %11,63 izan da; datu objektiboek adierazten dutena baino lau aldiz txikiagoa. Eskola Publikoaren «zaurgarritasun indizea», %14,29.

Iaz kexu ginen herrirako %34,74ko «zaurgarritasun indizeak» eta Eskola Publikorako %41,30eko indizeak ez zuelako gure errealitatea islatzen, eta aurten hau? Eta inolako mugimendu eta aldaketarik ez matrikulazioan? Inolako pausurik ez desoreka bideratzeko?

Komeni da gogoratzea «zaurgarritasun indizea» kalkulatzeko Hezkuntza Sailak ez duela nagusiki familien jatorria, euskara ezagutza, zerga aitorpena, jabetzak edo zerbitzu sozialen edota laguntza sozialeko zerbitzuen erabilera moduko datu objektiborik kontuan hartzen. Aldiz, familia bakoitzari Netflix duten ala ez galdetzen dio, etxean zenbat bainugela dituzten, familia kideen smartphone, tableta edo e-book kopurua, Internet sarbiderik duten ala ez…

Egoera behin eta berriro errepikatzeak etengabeko desoreka eta tentsiora kondenatzen gaitu. Eta ez dugu hori nahi, ez Eskola Publikoarentzat, ezta herriarentzat ere.

Ordiziak datu objektibo horietan oinarrituta, herriko ikastetxeak orekara eramango dituen interbentzio plan berezi bat behar du. Ikastetxeak urteroko matrikulazio lehia eta arriskutik atera, egonkortasuna eman eta herriko ikasleak modu orekatuan batzeko aukera emango dion plana. Arartekoak azken bost urtean behin eta berriro aipatzen duen moduan, familien ikastetxea aukeratzeko askatasuna kontuan hartuz, baina herriko orekaren gainetik jarri gabe.

Herriko elkarbizitzak, berdintasunak, justizia sozialak, inklusioak eta euskalduntzeak merezi dute. Horretarako prest dauden politikariak eta gobernua behar ditugu

________________

La datos de Ordizia exigen un plan de intervención que equilibre la situación, permita salir de la competencia entre centros y distribuya de forma equilibrada al alumnado del municipio.

En muchas ocasiones hemos denunciado el desequilibrio existente entre las escuelas de Ordizia (en demasiadas ocasiones). En numerosas ocasiones hemos pedido al Gobierno Vasco que adopte medidas concretas para encauzar la situación. Pero los responsables del Departamento de Educación parecen empeñados en perpetuar el desequilibrio.

Una quinta parte de la población de Ordizia tiene su origen en el extranjero. En las edades más tempranas, dos de cada cinco familias tienen su origen fuera de nuestro país. La mayoría estudia en la Escuela Pública, tres de cada cuatro alumnos y alumnas de familias de origen extranjero. Sin embargo, sólo uno de cada tres alumnos y alumnas de familias de origen en Euskal Herria está matriculado en la Escuela Pública.

En cuanto al conocimiento del euskera de las familias, el desequilibrio es aún mayor; tres de cada cuatro familias que no saben nada o conocen poco el euskera se sitúan en la Escuela Pública.

Asimismo, casi la totalidad del alumnado de familias que sufren una situación socioeconómica difícil está matriculado en la Escuela Pública.

Cualquiera puede concluir el impacto que este desequilibrio tiene en la convivencia del municipio, en la gestión de la igualdad, en la justicia social, en la inclusión o en los procesos de euskaldunización, y las tensiones, problemas y dificultades que genera tanto en la escuela como en el municipio.

Estas cifras y porcentajes siguen aumentando cada año. En los últimos ocho años el desequilibrio se ha multiplicado por cinco.

Hemos pedido reiteradamente al Gobierno Vasco que tome medidas para corregir y equilibrar la situación, pero la situación no ha hecho más que empeorar.

El “índice de vulnerabilidad” creado por el Departamento de Educación para hacer frente a los desequilibrios apenas ha cambiado esta realidad. En los dos últimos cursos este índice únicamente se ha utilizado para quitar alumnos a la Escuela Pública, aun habiendo plazas libres en la misma y apenas ha repercutido en el desequilibrio.

Con los datos de migración y euskaldunización descritos, el “índice de vulnerabilidad” que el Gobierno ha establecido para el municipio para el curso que viene ha sido del 11,63%, cuatro veces inferior al que reflejan los datos objetivos. Y el índice de vulnerabilidad de la Escuela Pública en el 14,29%.

El año pasado nos quejamos que el “índice de vulnerabilidad” del 34,74% para el municipio y del 41,30% para la Escuela Pública no reflejaba nuestra realidad. Y ¿esta es la respuesta para el curso siguiente? ¿Ningún movimiento ni cambio en la matriculación? y ¿Ninguna medida para corregir el desequilibrio?

Conviene recordar que para el cálculo del “índice de vulnerabilidad” el Departamento de Educación no tiene en cuenta datos objetivos como el origen de las familias, el conocimiento del euskera, la declaración de la renta, el patrimonio de la familias o el uso de servicios sociales o de asistencia social. Por contra, preguntan a las familias si tienen Netflix en casa, de cuántos baños disponen, número de smartphones, tablets o e-books o si tienen o no acceso a Internet…

La negativa a tomar medidas correctivas y las decisiones que año tras año está adoptando el Gobierno Vasco cronifican la situación y el desequilibrio en el municipio y, por ende, incrementa la malestar y la tensión. No es eso lo que queremos ni para la Escuela Pública ni para el pueblo.

Teniendo en cuenta los datos objetivos expuestos, Ordizia necesita un plan que equilibre la situación, permita salir de la competencia entre centros y distribuya de forma equilibrada al alumnado del municipio. Creemos que todo ello se debe hacer, siguiendo los criterios que año tras año viene subrayando el informe del Ararteko, teniendo en cuenta la libertad de elección del centro de las familias, pero sin anteponerlo a la cohesión y el equilibrio social del municipio.

La convivencia en el municipio, la gestión de la igualdad, la justicia social, la inclusión y los procesos de euskaldunización merecen la pena. Necesitamos políticos y un gobierno que estén dispuestos a ello.